R2S

Algemene leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, geldig per 19 februari 2020
 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden wordt R2S B.V. afgekort tot R2S.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt met ‘opdrachtgever’ bedoeld de natuurlijke- of rechtspersoon met wie R2S een overeenkomst gesloten heeft of waaraan R2S een offerte heeft uitgebracht.
  3. In deze algemene voorwaarden wordt met ‘overeenkomst’ bedoeld de tussen R2S en haar opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht en/of koopovereenkomst.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door R2S gedaan aan, of gesloten met haar opdrachtgever.
  2. De toepasselijkheid van algemene leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden die door R2S en haar opdrachtgever zijn overeengekomen, dienen door R2S schriftelijk te zijn bevestigd.
  4. Aan afwijkingen als genoemd in artikel 2.3 kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
 3. Offertes
  1. Offertes door of vanwege R2S gedaan, zijn vrijblijvend; zowel voor wat betreft de opgegeven prijzen als het tijdstip van levering.
  2. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door R2S.
  3. R2S behoudt zich het recht voor om gegevens in folders en ander informatiemateriaal zonder voorafgaand bericht te wijzigen; dergelijke gegevens zijn niet bindend.
  4. R2S behoudt zich het auteursrecht voor van de bij de offerte verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen en tekeningen, voor zover deze door of in opdracht van R2S zijn vervaardigd of gemodificeerd. Deze stukken mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van R2S niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op enige andere wijze gebruikt worden. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, dient de opdrachtgever al deze stukken binnen acht dagen na de beslissing dat er geen overeenkomst tot stand komt aan R2S terug te zenden.
 4. Prijzen
  1. Alle door R2S gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en gebaseerd op de kostprijzen op het moment van aanbieding, op de bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke, op levering af- fabriek, op uitvoering in normale werktijden, tenzij in de offerte of overeenkomst anders vermeld.
  2. Indien in het tijdvak, gelegen tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de reguliere leveringen, de kostprijs en/of andere factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd door welke omstandigheden ook verandering ondergaan groter of kleiner dan 5%, zullen de in de overeenkomst genoemde prijzen dien overeenkomstig verhoogd of verlaagd mogen worden. Opdrachtgever zal hiervoor vooraf schriftelijk akkoord dienen te geven.
  3. Factoren die de kostprijs bepalen zijn onder andere de kosten van grondstoffen, montage- en transportkosten, loonkosten en invoerrechten.
  4. Indien in het tijdvak, gelegen tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de facturering voor leveringen, de valutakoers waarop de prijzen zijn gebaseerd verandering ondergaan groter of kleiner dan 5%, zullen de in de overeenkomst genoemde prijzen dien overeenkomstig verhoogd of verlaagd worden bij facturering.
 5. Transport
  1. Alle producten reizen vanaf het ogenblik van de verzending af-fabriek voor risico van de opdrachtgever, tenzij in de offerte of overeenkomst anders vermeld.
  2. De opdrachtgever dient zich tegen het risico van artikel 5.1 behoorlijk te verzekeren.
  3. De opdrachtgever is gehouden de leverantie bij aflevering te controleren op (on)volledigheid, transportbeschadiging, zichtbare gebreken en dergelijke en zo daar sprake van is, dit direct aan R2S te melden en ook op de afleverbon te vermelden.
 6. Levering
  1. Leveringstermijnen worden door R2S, eventueel in overleg met de opdrachtgever, vastgesteld. De leveringstermijn gaat in, wanneer na orderbevestiging over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen en andere bescheiden door R2S ontvangen zijn en de vooruitbetaling of zekerheidstelling, voor zover overeengekomen, is verricht respectievelijk is afgegeven.
  2. Een leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Te leveren zaken gelden als geleverd zodra deze voor verzending af-fabriek gereedliggen en als zodanig bij de klant zijn aangemeld.
  4. R2S is gerechtigd om maximaal 5% van de totale order te veel of te weinig te leveren en dit te factureren, opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.
 7. Retourzendingen
  1. Geleverde producten worden door R2S nimmer teruggenomen, behoudens ter uitvoering van de garantiebepalingen van artikel 11.
 8. Betaling
  1. Betalingen, zonder enige korting of compensatie, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op een door R2S aan te wijzen bankrekening, tenzij in de offerte of overeenkomst anders vermeld.
  2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is R2S gerechtigd de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag rente te berekenen. Deze rente bedraagt 8 procent.
  3. Indien de opdrachtgever vervolgens na schriftelijke aanmaning niet binnen de daarbij gestelde termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is R2S tevens gerechtigd alle op de invordering betrekking hebbende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 8% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,–.
  4. Indien binnen vijf dagen na schriftelijke aanmaning als in artikel 8.3 geen betaling heeft plaatsgevonden, zal R2S de uitvoering van haar verbintenis mogen opschorten, onverminderd al haar rechten.
  5. Onverminderd deze betalingscondities is R2S gerechtigd om, zowel voor als tijdens de uitvoering van een overeenkomst, vooruitbetaling of zekerheidstelling in de door haar gewenste vorm te verlangen. Indien binnen vijf dagen na schriftelijke aanmaning als in artikel 8.3 geen betaling heeft plaatsgevonden, zal R2S de uitvoering van haar verbintenis mogen opschorten.
 9. Eigendomsvoorbehoud
  1. R2S behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde en nog te leveren producten. De eigendom gaat eerst op de opdrachtgever over nadat deze volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, dan wel daartoe voldoende zekerheid heeft gesteld.
  2. Dit eigendomsvoorbehoud strekt tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen R2S uit hoofde van de overeenkomst toekomt.
  3. Indien de opdrachtgever uit zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud van R2S rust, een nieuwe zaak vormt, is de opdrachtgever verplicht op het eerste verzoek daartoe een stil pandrecht ten behoeve van R2S te vestigen, dan wel naar keuze op andere wijze passende zekerheid te stellen.
  4. Indien de opdrachtgever zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud van R2S rust, verkoopt aan derden, is de opdrachtgever verplicht op het eerste verzoek daartoe een stil pandrecht ten behoeve van R2S te vestigen, dan wel naar keuze op andere wijze passende zekerheid te stellen.
 10. Reclames
  1. Reclames ten aanzien van gebreken, welke direct dan wel kort na oplevering geconstateerd kunnen worden, dienen door de opdrachtgever, op straffe van verval van alle rechten, binnen acht dagen na levering van de producten bij R2S te worden ingediend.
  2. Reclames ten aanzien van gebreken die niet eerder dan na verloop van tijd kunnen worden ontdekt dienen, op straffe van verval van alle rechten, binnen acht dagen nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt, bij R2S te worden ingediend.
  3. Reclames ten aanzien van gebreken/fouten, die minder dan 1% van de totale orderhoeveelheid bedragen, worden niet in behandeling genomen.
  4. Het indienen van de reclames als genoemd in dit artikel dient schriftelijk plaats te vinden onder nauwkeurige en gespecificeerde opgave van de aard der klachten. Opdrachtgever dient een volledig Defective Product Report in te vullen en het gereclameerde product retour te zenden.
 11. Garantie
  1. R2S biedt een garantietermijn van 1 jaar op alle door haar geleverde producten, tenzij in de offerte of opdrachtbevestiging anders overeengekomen. De garantietermijn gaat in op de dag van levering van de producten.
  2. R2S staat gedurende de garantietermijn garant dat de door haar geleverde producten gelijk zijn aan het door de opdrachtgever goedgekeurde product (Golden Sample) met de daarbij horende materiaal specificaties.
  3. Herstel van gebreken tijdens de garantieperiode heeft geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg.
  4. De garantie als genoemd in artikel 11.2 vervalt:
   1. Indien er geen goedgekeurd product door opdrachtgever is vrijgegeven en voorzien van een handtekening (Approved Golden Sample)
   2. Indien de gebreken niet conform artikel 10 ter kennis van R2S zijn gebracht;
   3. Indien reparaties aan de producten zijn verricht of wijzigingen aan de producten zijn aangebracht door derden, zonder dat R2S daartoe haar schriftelijke toestemming heeft gegeven;
  5. De garantie is beperkt tot het kosteloos herstellen van de geconstateerde gebreken op een door R2S te bepalen wijze.
  6. De op grond van dit artikel eventueel vervangen producten worden eigendom van R2S.
 12. Overmacht
  1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van R2S opgeschort.
  2. Indien R2S bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is R2S gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
  3. Van overmacht in de zin van dit artikel is sprake, indien de nakoming van de verbintenis wordt verhinderd als gevolg van omstandigheden die niet aan R2S zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen stakingen, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, vervoersstoringen, overheidsmaatregelen die de nakoming van de verbintenis bemoeilijken, vertragen of onmogelijk maken en alle andere niet aan R2S toerekenbare storingen en vertragingen van welke aard dan ook, ongeacht of deze omstandigheden zich voordoen bij R2S zelf dan wel bij leveranciers van R2S.
  4. R2S heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat R2S reeds aan haar verplichtingen had moeten voldoen.
 13. Ontbinding
  1. R2S heeft in de hierna omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
   1. Indien de opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig een uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting nakomt en er niet binnen acht dagen na schriftelijke aanmaning alsnog nagekomen wordt;
   2. Indien aan de opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling is verleend, dan wel indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
   3. Indien de opdrachtgever zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde, dan wel zijn activiteiten staakt.
  2. De opdrachtgever heeft in de hierna omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
   1. Indien R2S een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan één maand duurt, dan wel zodra vaststaat dat de overmachtsperiode langer dan twee maanden zal gaan duren;
  3. Ontbinding van de overeenkomst geschiedt bij aangetekend schrijven door de ontbindende partij aan de andere partij.
  4. Ontbinding van de overeenkomst laat onverlet het recht van de ontbindende partij schadevergoeding te vorderen.
  5. Indien de overeenkomst uitsluitend betreft het verlenen van diensten door R2S aan de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever te allen tijde het recht de overeenkomst te beëindigen, mits de opdrachtgever een evenredig deel van het reeds verrichte werk aan R2S vergoedt.
 14. Aansprakelijkheid
  1. R2S aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van R2S’s verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
  2. Indien de verzekeraar van R2S om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel indien de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van R2S beperkt tot het netto factuurbedrag, met een maximum van € 25.000,–
  3. R2S aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van overschrijding van leveringstermijnen, tenzij uitdrukkelijk door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. R2S is niet aansprakelijk voor schade, indien de tekortkoming als genoemd in 14.1 het gevolg is van een situatie van overmacht.
 15. Diversen
  1. Alle producten, prototypes, specificaties, gegevens, kennis, processen, modellen, sketches, foto’s, video’s, uitvindingen of ideeën ontworpen en ontwikkeld door R2S blijven eigendom van R2S. Ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooi-, auteurs- en modelrechten, met betrekking tot zaken ontwikkeld en geleverd door R2S, blijft R2S tenzij schriftelijk anders overeengekomen exclusief en volledig rechthebbende.
  2. Ten aanzien van producten, prototypes, specificaties, gegevens, kennis, processen en intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooi-, auteurs- en modelrechten, met betrekking tot zaken ontwikkeld en geleverd door Opdrachtgever, blijft Opdrachtgever tenzij schriftelijk anders overeengekomen exclusief en volledig rechthebbende.
 16. Geschillen
  1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene leverings-voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands Recht.
  2. Uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot alle overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.